Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kurshmsp/domains/soluton.no/public_html/program/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5941
LISENSAVTALE | Soluton Leader

LISENSAVTALE 

Mellom: 

 1. sluttbruker,fysisk eller juridisk person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, nedenfor benevnt som «Lisenstaker» 

og

 1. SolutonAS, org. nr. 916 715 919, forretningsadresse Karenlyst alle 4 0278 Oslo, nedenfor benevnt som «Lisensgiver» 

er det følgende avtalt om sluttbrukerlisens for programvare polsk-norsk HMS/KS System Soluton Leader (Software as a Service «SaaS» applikasjon) og medfølgende grunnlagsdata fra Soluton AS, heretter omtalt som «programvaren». 

Det gjøres oppmerksom på at ved opprette en brukskonto og å logge inn i programvaren eller på en annen måte bruke programvaren, aksepterer Lisenstaker å være bundet av bestemmelsene i denne avtale. Dersom Lisenstaker ikke aksepterer avtalens bestemmelser har vedkommende ikke rett til å bruke programvaren.  

I. Bruksretten/Prawoużytkowania

 1. På slike vilkår som nærmere beskrives nedenfor gis det en lisens på programvaren. Lisenstaker får følgeligbegrenset og løpende disposisjonsrett til programvaren: 
 • rett til å opprette en konto i programvaren per lisens (pakke) Lisenstaker har betalt for. 
 • rett til å velge hvor mange datamaskiner, mobiler, nettbrett disse lisensene skal brukes på, under forutsetning av at det ikke opprettes flere kontoer enn Lisenstaker har lisens til. Flere personer kan ikke dele en konto. 

Programvaren selges ikke. Det er ulovlig å kopiere eller på en annen måte overføre hele eller deler av innholdet til tredje part.  

 1. Lisenstaker har ikke rett til å utleie eller lease ut programvaren. Lisenstaker har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverseengineering),dekompilering eller disassembling av programvaren.
 2. Lisensgiver forbeholder seg retten tilå kunne sjekke om programvaren er tatt i bruk, altså lisensavtalen er inngått og programvaren er betalt for. Lisensgiver har rett til å stenge tilgang til programvaren ved manglende betaling fra Lisenstaker. 

 II. Avtalens varighet, fornyelse/oppsigelse, heving

 1. Avtalen er gyldig fra den er akseptert av Lisenstaker og løper så lenge kundeforholdet varer. Kundeforholdet starter når abonnementet starter, altsåved aktivering av klients brukskonto etter registrering av innbetaling på konto iht. utstedt faktura. Lisens varer i 12 måneders, om ikke avtalen sies opp av Lisenstaker eller Lisensgiver eller blir den automatisk fornyet med 12 mnd. av gangen. 
 1. Lisensavtalen gjelder for avtaleperioden angitt iovennevnte pkt. 1. Den fornyes automatisk etter dette med 12 mnd. av gangen dersom den ikke skriftlig sies opp av en av partene innen 30 dager før avtalens utløp. Abonnementet stoppes i så fall ved utgangen av avtalt avtaleperiode. 
 1. Lisensgiver kan heve denne lisensavtalen dersom Lisenstaker unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i lisensavtalen. Det samme gjelder hvis Lisenstaker eller Lisenstakers selskap blir insolvent eller går konkurs.

III. Oppbevaring av datapersonopplysninger

 1. Lisensgiverbehandler alle sine kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven og den nye personvernloven som kommer i 2018. Lisensgiver lagrer og bruker disse opplysningene for at Soluton AS skal ivareta og administrere kundeforholdet.  

Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning, gi grunnlag for fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring.  

 1. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan skje kun med Lisenstaker sitt samtykke, med mindre utlevering er pålagt med hjemmel i lov. Lisenstaker har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om Lisenstaker og kan kreve å få disse rettet, jf.Personopplysningsloven §§18, 27 og 28. 
 2. Lisensgiverplikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene.
 3. Lisensgiverbærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i programvaren av Lisenstaker. Lisenstaker er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven stiler spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data. 

IV.Priser og avgifter/Ceny i opłaty 

 1. Lisenstaker velger en av tre lisenspakker:«SILVER», «GOLD» or «PLATINIUM». 

Lisenstaker betaler prisen for den valgte lisenspakken og avgifter i henhold til avtale med Soluton AS, herunder oppstartsgebyr fra pkt. IV.2. Lisensgiver forbeholder seg retten til å endre lisensprisene årlig i takt med endringer i konsumprisindeksen (KPI), første gang 12 måneder etter avtaleinngåelse. Eventuelle endringer i prisen skal varsles Lisenstaker minimum 3 måneder i forveien. 

 1. Lisenstaker plikter å betale enengangs oppstartsgebyr pålydende kr. 1.490,- ekskl. mva. Dette gebyret dekker en time langt konsultasjon med Soluton AS sin ekspert for å bli kjent med Lisenstakers virksomhetens bransje, og deretter avgjøre om det foreligger eventuelt behov for spesiell utforming eller/og tilrettelegging av dokumentasjon som skal brukes av Lisenstaker i programvaren. Utarbeidelse av tilleggsdokumentasjon som ikke er omfattet av standard programvaren utgjør ekstrakostnader som oppgjøres i henhold til timebruk med timesats satt til kr. 850,- ekskl. mva. 

 V. Betalingsbetingelser/Warunkipłatności 

Lisenstaker forhåndbetaler for hver betalingsperiode, normalt for 12 måneder av gangen. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt forfaller faktura pr. 10 dager. Lisenstaker får full tilgang til programvaren etter at innbetaling av faktura er registrert. 

 VI. Opphavsrett/Prawoautorskie 

 1. All opphavsrett til programvaren(bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og “små-programmer” som inngår i programvaren) tilhører Soluton AS eller dets leverandører eller rettsforgjengere. Dette gjelder dog selvsagt ikke grafisk materiale brukt i programvaren som er framskaffet og eiet av kunde (eks. logo eller bilder).  
 2. Programvarener beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.  Av denne grunn må Lisenstaker behandle programvaren som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). Lisensgiver beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt Lisenstaker i denne lisensavtale.

VII. Garanti og ansvarsområde

 1. Alminnelig norsk kjøpslov legges til grunn.Ingen øvrige garantier. 
 1. Lisensgiverfraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset tilansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware, software, gateway, telecom- tjenester, karttjeneste og web/sky applikasjon som følge av eventuelle feil og mangler.

   

 2. Lisensgiverer ikke økonomisk ansvarlig for tap av fortjeneste, avbrudd av forretning, tap av data eller andre følgeskader som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn avmangler eller feil i programvaren eller fra andre leverandører. Lisensgiver vil dog sørge for kontinuerlig backup av løsningen.

   

 3. Det er Lisenstakersansvar å sette seg inn i programvarens egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler. Lisenstaker kan ikke motregne med krav Lisenstaker mener å ha mot Lisensgiver med mindre kravet er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. 
 4. Lisensgiver er ansvarlig for å rette opp eventuelle feil i løsningen. Feil i dokumenter eller arkiv som har oppstått på grunn av feil bruk er ikke Lisensgiver sitt ansvar.
 5. Lisenstakerav programvaren har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for Soluton sin regning uten forutgående skriftlig avtale med Soluton. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig. 

VIII. Bruk av data

Alle opplysninger som registreres av Lisenstaker tilhører Lisenstakeren. Lisensgiver har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk. 

 IX. Reklamasjon,mislighold og erstatning

Dersom Lisenstaker menerdet foreligger en feil/mangel vedprogramvaren, eller på annen måte mener det foreligger mislighold av lisensavtalen, må dette omgående reklameres skriftlig til Lisensgiver.

 

 1. Utelatt betaling på forfallstidspunktet på tilsendt faktura anses sommislighold.Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Ved betalingsmislighold kan Lisensgiver stoppe enhver løpende leveranse inntil riktig betaling foreligger.  
 2. Dersom betaling ikke er mottatt innen forfall, og hellerikke senest 14 dager etter at Lisensgiver har gitt skriftlig påkrav, er Lisensgiver berettiget til straks: 
 • å si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning, 
 • å kreve betaling for alle utestående ytelser 
 • å kreve erstatning for sitt tap i anledning betalingsmisligholdet. 

X.Vedlikehold av programvaren/Konserwacjaoprogramowania 

 1. Lisenstaker plikter å betaleårlig for lisensavtalen. Lisensavtalen dekker nyeste versjon av programvaren, feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger.

   

 2. SolutonAS forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for nedlasting til Lisenstaker via internett eller lignende, istedenfor en fysisk utsendelse. Lisenstaker forplikter seg til å benytte den siste versjon av den leverte.  

XI. Forbrukerkjøp/Sprzedaż konsumencka

Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4.  

For denne avtale gjelder norsk rett. 

Niniejszą umowę stosuję się z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej, patrz Ustawa z dnia 13 maja 1988 nr. 27 o sprzedaży § 4. Do niniejszej umowy zastosowanie znajduje prawo norweskie.