Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kurshmsp/domains/soluton.no/public_html/program/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5941
Umowa licencyjna | Soluton Leader

LISENSAVTALE 

Umowa licencyjna 

 

Mellom/Pomiędzy: 

 1. sluttbruker,fysisk eller juridisk person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, nedenfor benevnt som «Lisenstaker» 

końcowym użytkownikiem, osobą fizyczną lub osobą prawną, wskazaną w zamówieniu jako kupujący, zwany dalej «Licencjobiorcą» 

og/a  

 1. SolutonAS, org. nr. 916 715 919, forretningsadresse Karenlyst alle 4 0278 Oslo, nedenfor benevnt som «Lisensgiver» 

Soluton AS, nr. organizayjny 916 715 919, z siedzibą przy Karenlyst alle 4 0278 Oslo, zwaną dalej «Licencjodawcą» 

er det følgende avtalt om sluttbrukerlisens for programvare polsk-norsk HMS/KS System Soluton Leader (Software as a Service «SaaS» applikasjon) og medfølgende grunnlagsdata fra Soluton AS, heretter omtalt som «programvaren». 

zostaje zawarta niniejsza umowa w przedmiocie licencji na oprogramowanie polsko-norweskiego HMS/KS System Soluton Leader (aplikacja Software as a Service „SaaS”) oraz towarzyszącej mu bazy podstawowych danych, zwanego dalej «oprogramowaniem». 

 

Det gjøres oppmerksom på at ved opprette en brukskonto og å logge inn i programvaren eller på en annen måte bruke programvaren, aksepterer Lisenstaker å være bundet av bestemmelsene i denne avtale. Dersom Lisenstaker ikke aksepterer avtalens bestemmelser har vedkommende ikke rett til å bruke programvaren.  

Niniejszym zwraca się uwagę na to, iż poprzez założenie konta użytkownika oraz zalogowanie się w oprogramowaniu albo poprzez korzystanie z niego w inny sposób Licencjobiorca akceptuje fakt objęcia postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli Licencjobiorca nie akceptuje postanowień niniejszej umowy nie jest on uprawniony do używania oprogramowania. 

I. Bruksretten/Prawoużytkowania

 1. På slike vilkår som nærmere beskrives nedenfor gis det en lisens på programvaren. Lisenstaker får følgeligbegrenset og løpende disposisjonsrett til programvaren: 
 • rett til å opprette en konto i programvaren per lisens (pakke) Lisenstaker har betalt for. 
 • rett til å velge hvor mange datamaskiner, mobiler, nettbrett disse lisensene skal brukes på, under forutsetning av at det ikke opprettes flere kontoer enn Lisenstaker har lisens til. Flere personer kan ikke dele en konto. 

Programvaren selges ikke. Det er ulovlig å kopiere eller på en annen måte overføre hele eller deler av innholdet til tredje part. 

Na poniżej szczegółowo opisanych warunkach udziela się licencji na oprogramowanie.  

Licencjobiorcy udziela się następującego ograniczonego prawa do bieżącego korzystania z oprogramowania: 

 • prawo do założenia jednego konta użytkownika w oprogramowaniu na licencję (pakiet) za który Licencjobiorca zapłacił, 
 • prawo wyboru liczby komputerów, telefonów, tabletów na których licencja będzie używana, pod warunkiem, że nie tworzy się więcej kont użytkowników, niż te za które Licencjobiorca zapłacił. Kilka osób nie może dzielić tego samego konta. 

Oprogramowanie nie podlega sprzedaży. Kopiowanie albo w inny sposób przenoszenia całości lub części zawartości oprogramowania na osobę trzecią jest bezprawne. 

 

 1. Lisenstaker har ikke rett til å utleie eller lease ut programvaren. Lisenstaker har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverseengineering),dekompilering eller disassembling av programvaren. 

Licencjobiorca nie jest uprawniony do wynajmu albo leasingu oprogramowania. Licencjobiorca nie ma dostępu do odtwarzania, dekompilacji i dezasemblacji oprogramowania. 

 1. Lisensgiver forbeholder seg retten tilå kunne sjekke om programvaren er tatt i bruk, altså lisensavtalen er inngått og programvaren er betalt for. Lisensgiver har rett til å stenge tilgang til programvaren ved manglende betaling fra Lisenstaker. 

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do możliwości sprawdzenia, czy oprogramowanie jest użytkowane, a więc czy umowa licencyjna jest zawarta i oprogramowanie opłacone. Licencjodawca ma prawo zablokowania dostępu do oprogramowania w braku uiszczenia opłaty przez Licencjobiorcę. 

 

 II. Avtalens varighet, fornyelse/oppsigelse, heving

Czas trwania umowy, odnowienie/wypowiedzenie, rozwiązanie 

 1. Avtalen er gyldig fra den er akseptert av Lisenstaker og løper så lenge kundeforholdet varer. Kundeforholdet starter når abonnementet starter, altsåved aktivering av klients brukskonto etter registrering av innbetaling på konto iht. utstedt faktura. Lisens varer i 12 måneders, om ikke avtalen sies opp av Lisenstaker eller Lisensgiver eller blir den automatisk fornyet med 12 mnd. av gangen. 

Umowa jest wiążąca od momentu jej zaakceptowania przez Licencjobiorcę i trwa tak długo jak Licencjobiorca jest klientem. Nabycie statusu klienta następuje w momencie rozpoczęcia się abonamentu tj. poprzez aktywację konta użytkownika po zarejestrowaniu wpłaty na konto zgodnie z wystawioną fakturąOkres trwania licencji wynosi 12 miesięcy, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana przez Licencjobiorcę albo Licencjodawcę albo jeżeli nie zostanie ona automatycznie przedłużona na okres każdorazowo 12 miesięcy. 

 

 1. Lisensavtalen gjelder for avtaleperioden angitt iovennevnte pkt. 1. Den fornyes automatisk etter dette med 12 mnd. av gangen dersom den ikke skriftlig sies opp av en av partene innen 30 dager før avtalens utløp. Abonnementet stoppes i så fall ved utgangen av avtalt avtaleperiode. 

 Licencja jest wydawana na okres określony w ww. punkcie 1. Licencja jest po tym okresie automatycznie odnawiana każdorazowo na okres 12 miesięcy, jeżeli nie została ona pisemnie wypowiedziana przez którąś ze stron w ciągu 30 dni przed upływem okresu jej trwania. Abonament wygasa w momencie zakończenia czasu trwania umowy. 

 

 1. Lisensgiver kan heve denne lisensavtalen dersom Lisenstaker unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i lisensavtalen. Det samme gjelder hvis Lisenstaker eller Lisenstakers selskap blir insolvent eller går konkurs.

Licencjodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej jeżeli Licencjobiorca nie wypełnia wszystkich warunków i postanowień określnych w umowie. To samo dotyczy sytuacji kiedy Licencjobiorca lub jego firma staną się niewypłacalne albo ogłoszą upadłość. 

 

III. Oppbevaring av datapersonopplysninger/Przechowywanie bazy danych, danych osobowych 

1. Klienters personopplysninger administreres av Lisensgiveren.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Licencjodawca.

2. Formålet med behandling av Klienters personopplysninger er gjennomføring av avtalen som binder Lisensgiveren og Klienten (art. 6, 1. ledd, bokstav b RODO).
Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji umowy łączącej Licencjodawcę z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Klienters personopplysninger kan behandles av Lisensgiverens underleverandører slike som vertsleverandører, e-postleverandører, subjekter som tilbyr teknisk bistand samt øvrige subjekter engasjert i utvikling av programvare.
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez podwykonawców Licencjodawcy takich jak hostingodawcy, dostawcy usług poczty elektronicznej, podmioty świadczące wsparcie techniczne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w rozwój oprogramowania.

4. Opplysninger vil behandles under avtalens varighet, og deretter fram til utløp av foreldelsesfrist for krav som fremgår av avtalen med sikte på å eventuelt slå fast, gjøre gjeldende eller forsvare krav, noe som utgjør Lisensgiverens begrunnede interesse omtalt i art. 6, 1. ledd, bokstav f i RODO.
Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Licencjodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Klienten kan kreve at Lisensgiveren gir ham eller henne tilgang til hans/hennes personopplysninger for å korrigere dem, slette dem, begrense behandling, klienten har også rett til å innvende mot behandlingen, rett til å flytte sine personopplysninger samt rett til å fremme klage overfor tilsynsorgan.
Klient ma prawo żądania od Licencjodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men nødvendig for at Klienten kan inngå en avtale med Lisensgiveren.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Licencjodawcą.

7. Lisensgiveren opptrer som behandlende enhet, omtalt i art. 28 i RODO, i forhold til personopplysninger som Klienten samler innenfor rammer av programvaren. Klienten betror Lisensgiveren behandling av Klientens personopplysninger samlet innenfor rammer av programvare med det formål å oppbevare disse opplysninger innenfor rammer av programvare, noe som er ensbetydende med oppbevaring på serveren som programvaren baserer seg på. Den foreliggende avtalen dokumenterer Klientens ordre om behandling av betrodde personopplysninger av Lisensgiveren.
W stosunku do danych osobowych, które Klient gromadzi w ramach oprogramowania, Licencjodawca występuję w charakterze podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 RODO. Klient powierza Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez siebie w ramach oprogramowania w celu ich przechowywania w ramach oprogramowania, a co za tym idzie przechowywania na serwerze, w oparciu o który oprogramowanie funkcjonuje. Niniejsza umowa dokumentuje polecenie Klienta przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Licencjodawcę.

8. Lisensgiveren erklærer å disponere over midler som muliggjør riktig behandling av personopplysninger betrodd ham av Klienten med sikte på gjennomføring av den foreliggende avtalen.
Licencjodawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Klienta w celu realizacji niniejszej umowy.

9. Lisensgiveren forplikter seg å ikke modifisere, slette eller benytte opplysninger betrodd ham til behandling på noen annen måte enn til behov for gjennomføring av den foreliggende avtalen. Lisensgiveren forplikter seg for øvrig å holde de betrodde personopplysningene helt konfidensielle.
Licencjodawca zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Ponadto, Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.

10. Lisensgiveren erklærer at personer ansatt for å behandle betrodde personopplysninger er berettiget til å ta seg av det samt at de ble gjort kjent med lovbestemmelser vedrørende vern av personopplysninger, og har forpliktet seg til å rette seg etter disse retningslinjer samt til å opprettholde taushetsplikt for ubegrenset tidsrom angående personopplysninger som behandles og måter på å beskytte dem.
Licencjodawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostały nadane upoważnienia do przetwarzania danych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania tajemnicy odnośnie przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

11. Lisensgiveren forplikter seg til å ta i bruk tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte betrodde personopplysninger på en forsvarlig måte og forholdsmessig til farer samt kategori av data omfattet av beskyttelse.
Licencjodawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

12. Av hensyn til behandlingens natur vil Lisensgiveren så lenge det er mulig hjelpe Klienten via relevante tekniske og organisatoriske tiltak med å oppfylle plikten å svare på krav til en person som data gjelder og innenfor rammer av utøvelse av hans eller hennes rettigheter.
Licencjodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Klientowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

13. Lisensgiveren plikter å varsle Klienten om enhver mistanke om brudd eller avdekning av brudd på vern av personopplysninger, ikke senere enn innen 24 timer etter å ha fått tak i informasjonen om mistanke om brudd eller avdekning av brudd på vern av personopplysninger.
Licencjodawca jest zobowiązany zawiadomić Klienta o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.

14. Lisensgiveren skal ta hensyn til behandlingens art samt tilgjengelig informasjon og hjelpe Klienten med å oppfylle plikter fastsatt i art. 32-36 RODO.
Licencjodawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO.

15. Etter avsluttet yting av tjenester forbundet med behandling av data vil Lisensgiveren slette alle betrodde personopplysninger samt deres kopier, med mindre særskilte lovbestemmelser pålegger oppbevaring av personopplysninger.
Licencjodawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, usunie wszelkie powierzone dane osobowe oraz istniejące ich kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

16. Klienten kan kontrollere hvordan data han eller hun har betrodd behandles, men må varsle Lisensgiveren om det i forveien. Klienten eller personer utpekt av Klienten er berettiget til å gå inn i lokaler hvor data behandles samt til å få innsyn i dokumentasjon tilknyttet databehandling, med forbehold i opplysninger omfattet av taushetsplikt tilknyttet Lisensgiverens virksomhet.
Klient może kontrolować sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Licencjodawcy o planowanej kontroli. Klient lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych, z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa Licencjodawcy.

17. Lisensgiveren tilgjengeliggjør for Klienten all informasjon som trenges for å påvise oppfyllelse av plikter som fremgår av art. 28 RODO samt lar Klienten gjennomføre revisjoner, herunder inspeksjoner og bidrar til deres gjennomføring.
Licencjodawca udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwia Klientowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich.

18. Klienten samtykker i at personopplysninger overlates til videre behandling til Lisensgiverens underleverandører slike som vertsleverandører, e-postleverandører, subjekter som tilbyr teknisk service samt de øvrige subjekter engasjert i programvarens utvikling. I tilfelle videre overlating av personopplysninger plikter Lisensgiveren å pålegge underleverandøren plikten til å oppfylle Lisensgiverens alle plikter som fremgår av den foreliggende avtalen, unntatt de som ikke kommer til anvendelse grunnet natur til en bestemt overlating av personopplysninger.
Klient wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom Licencjodawcy, takim jak hostingodawcy, dostawcy usług poczty elektronicznej, podmioty świadczące wsparcie techniczne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w rozwój oprogramowania. Dokonując podpowierzenia, Licencjodawca ma obowiązek zobowiązać podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Licencjodawcy wynikających z niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

IV.Priser og avgifter/Ceny i opłaty 

 1. Lisenstaker velger en av tre lisenspakker:«HMS-system», «KS-system» lub «TIME». 

Lisenstaker betaler prisen for den valgte lisenspakken og avgifter i henhold til avtale med Soluton AS, herunder oppstartsgebyr fra pkt. IV.2. Lisensgiver forbeholder seg retten til å endre lisensprisene årlig i takt med endringer i konsumprisindeksen (KPI), første gang 12 måneder etter avtaleinngåelse. Eventuelle endringer i prisen skal varsles Lisenstaker minimum 3 måneder i forveien. 

Licencjobiorca wybiera jeden z pakietów licencyjnych: „HMS-system”, „KS-system” lub „TIME”. Licencjobiorca płaci cenę zgodnie z wybranym przez siebie pakietem oraz opłaty zgodnie z umową z Soluton AS, w tym opłatę wdrożeniową, określoną w pkt. IV.2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do corocznej zmiany ceny za licencję zgodnie ze zmianami wskaźnika indeksu konsumpcyjnego (KPI), począwszy od upływu pierwszych 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy. O ewentualnych zmianach w cenie Licencjobiorca zostanie poinformowany na co najmniej 3 miesiące naprzód.  

 

 1. Lisenstaker plikter å betale enengangs oppstartsgebyr pålydende kr. 1.490,- ekskl. mva. Dette gebyret dekker en time langt konsultasjon med Soluton AS sin ekspert for å bli kjent med Lisenstakers virksomhetens bransje, og deretter avgjøre om det foreligger eventuelt behov for spesiell utforming eller/og tilrettelegging av dokumentasjon som skal brukes av Lisenstaker i programvaren. Utarbeidelse av tilleggsdokumentasjon som ikke er omfattet av standard programvaren utgjør ekstrakostnader som oppgjøres i henhold til timebruk med timesats satt til kr. 850,- ekskl. mva. 

Licencjobiorca jest obowiązany uiścić opłatę wdrożeniową, pobieraną jednorazowo w wysokości 1.490,- NOK plus VAT. Opłata ta pokrywa koszty godzinnej konsultacji z ekspertem Soluton AS w celu zapoznania się z rodzajem działalności firmy Licencjobiorcy, a następnie stwierdzeniem, czy zachodzi ewentualna potrzeba na specjalne stworzenie albo/i dostosowanie dokumentacji, którą Licencjobiorca będzie używał w oprogramowaniu. Stworzenie dodatkowej dokumentacji, nieobjętej standardowym oprogramowaniem stanowi dodatkowy koszt, rozliczany w oparciu o zużyty czas, przy stawce godzinowej wynoszącej 850,- NOK plus VAT 

 V. Betalingsbetingelser/Warunkipłatności 

Lisenstaker forhåndbetaler for hver betalingsperiode, normalt for 12 måneder av gangen. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt forfaller faktura pr. 10 dager. Lisenstaker får full tilgang til programvaren etter at innbetaling av faktura er registrert. 

Licencjobiorca uiszcza płatność z góry za dany okres płatności, wynoszący zazwyczaj 12 miesięcy. Termin płatności faktury wynosi 10 dni jeżeli nie ustalono inaczej. 

Licencjobiorca dostaje pełny dostęp do programu po zaksięgowaniu wpłaty na konto wskazane na fakturze. 

 VI. Opphavsrett/Prawoautorskie

 

 1. All opphavsrett til programvaren(bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og „små-programmer” som inngår i programvaren) tilhører Soluton AS eller dets leverandører eller rettsforgjengere. Dette gjelder dog selvsagt ikke grafisk materiale brukt i programvaren som er framskaffet og eiet av kunde (eks. logo eller bilder).  

Wszystkie prawa autorskie do oprogramowania (m.in. wszystkie obrazy i inne przekazy obrazowe, animacje, teksty i „małe programy”, które zawarte są w oprogramowaniu) przysługują Soluton AS albo jego następcom prawnym. Powyższe nie dotyczy oczywiście materiałów graficznych typu logo albo zdjęcia używanych w oprogramowaniu, które zostały zdobyte i są własnością klienta. 

 

 1. Programvarener beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.  Av denne grunn må Lisenstaker behandle programvaren som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). Lisensgiver beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt Lisenstaker i denne lisensavtale. 

Oprogramowanie jest chronione przepisami norweskiego prawa autorskiego, konwencjami międzynarodowymi oraz norweskim prawodawstwem, które znajduje zastosowanie, w tym ustawą z dnia 12 maja 1961 roku o prawie autorskim do prac stanowiących przejaw działalności twórczej. Z tego powodu Licencjobiorca zobowiązany jest traktować każdorazowo oprogramowanie jako przejaw działalności twórczej chroniony prawem autorskim ( jak np. książka czy utwór muzyczny). Licencjodawca zachowuje wszystkie prawa autorskie do oprogramowania, które nie są wprost dane Licencjobiorca na mocy przedmiotowej umowy licencyjnej. 

 

VII. Garanti og ansvarsområde/Gwarancja i zakres odpowiedzialności 

 1. Alminnelig norsk kjøpslov legges til grunn.Ingen øvrige garantier. 

 Zastosowanie znajdują ogólne przepisy norweskiego prawa sprzedaży. Nie udziela się innych gwarancji. 

 

 1. Lisensgiverfraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset tilansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware, software, gateway, telecom- tjenester, karttjeneste og web/sky applikasjon som følge av eventuelle feil og mangler. 

Licencjodawca zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu innych gwarancji, czy to bezpośredniej czy dorozumianej, w szczególności odpowiedzialności za wady, braki albo dostępność sprzętu, oprogramowania, usług telekomunikacyjnych, usługi mapowania i aplikacji internetowej/chmury, powstałych na skutek ewentualnych błędów lub usterek. 

 

 1. Lisensgiverer ikke økonomisk ansvarlig for tap av fortjeneste, avbrudd av forretning, tap av data eller andre følgeskader som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn avmangler eller feil i programvaren eller fra andre leverandører. Lisensgiver vil dog sørge for kontinuerlig backup av løsningen. 

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za utratę zysku, przerwy w działalności, utraty danych lub innych szkód wtórnych, które mogą powstać bezpośrednio albo pośrednio na skutek wad albo usterek w oprogramowaniu lub od innych dostawców. Licencjodawca zapewnia jednak ciągłe tworzenie kopii zapasowych systemu.  

 

 1. Det er Lisenstakersansvar å sette seg inn i programvarens egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler. Lisenstaker kan ikke motregne med krav Lisenstaker mener å ha mot Lisensgiver med mindre kravet er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. 

Na Licencjobiorcy spoczywa odpowiedzialność zapoznania się z właściwościami oprogramowania oraz towarzyszącym mu uregulowaniom prawnym i przepisom. Licencjobiorca nie może żądać potrącenia swojego żądania, jakie twierdzi, że mu przysługuje w stosunku do Licencjodawcy, chyba że roszczenie jest uznane na piśmie lub zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą. 

 

 1. Lisensgiver er ansvarlig for å rette opp eventuelle feil i løsningen. Feil i dokumenter eller arkiv som har oppstått på grunn av feil bruk er ikke Lisensgiver sitt ansvar.

Licencjodawca jest odpowiedzialny za naprawę ewentualnie powstałych wad w systemie. Błąd w dokumentach lub archiwum powstałych na skutek wadliwego używania nie leży w zakresie odpowiedzialności Licencjodawcy. 

 

 1. Lisenstakerav programvaren har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for Soluton sin regning uten forutgående skriftlig avtale med Soluton. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig. 

Licencjobiorca nie jest uprawniony do angażowania zewnętrznych konsulentów i/lub innych podmiotów świadczących pomoc na koszt Soluton bez uprzedniej pisemnej umowy z Soluton. Każde roszczenie, nieuzgodnione uprzednio pisemnie będzie odrzucone jako bezprawne. 

VIII. Bruk av data/Użytkowanie danych 

Alle opplysninger som registreres av Lisenstaker tilhører Lisenstakeren. Lisensgiver har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk. 

Wszystkie dane rejestrowane przez Licencjobiorcę należą do Licencjobiorcy. Licencjodawca ma jednakże prawo dostępu do anonimowych danych klienta w celu tworzenia statystyk. 

 IX. Reklamasjon,mislighold og erstatning/Reklamacja, naruszenie i odszkodowanie 

 1. Dersom Lisenstaker menerdet foreligger en feil/mangel vedprogramvaren, eller på annen måte mener det foreligger mislighold av lisensavtalen, må dette omgående reklameres skriftlig til Lisensgiver. 

Jeżeli Licencjobiorca twierdzi, że oprogramowanie jest wadliwe, albo umowa licencyjna jest naruszana w inny sposób, fakt ten musi zareklamować na piśmie do Licencjodawcy. 

 1. Utelatt betaling på forfallstidspunktet på tilsendt faktura anses sommislighold.Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Ved betalingsmislighold kan Lisensgiver stoppe enhver løpende leveranse inntil riktig betaling foreligger.  

Za naruszenie umowy uważa się brak opłacenia przysłanej faktury w dacie jej płatności. Termin płatności jest wskazany na fakturze. W przypadku braku płatności Licencjodawca może wstrzymać dostawę bieżącej usługi do momentu kiedy należność zostanie opłacona. 

 1. Dersom betaling ikke er mottatt innen forfall, og hellerikke senest 14 dager etter at Lisensgiver har gitt skriftlig påkrav, er Lisensgiver berettiget til straks: 
 • å si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning, 
 • å kreve betaling for alle utestående ytelser 
 • å kreve erstatning for sitt tap i anledning betalingsmisligholdet. 

Jeżeli płatność nie zostanie otrzymana w terminie płatności oraz w ciągu następnych 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od Licencjodawcy, Licencjodawca jest uprawniony do: 

 • wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
 • żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich zaległych należności 
 • żądania odszkodowania za szkodę, poniesioną na skutek braku płatności w terminie

X.Vedlikehold av programvaren/Konserwacjaoprogramowania 

 1. Lisenstaker plikter å betaleårlig for lisensavtalen. Lisensavtalen dekker nyeste versjon av programvaren, feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger. 

Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty rocznej opłaty licencyjnej. Umowa licencyjna obejmuję najnowszą wersję oprogramowania, z jego poprawkami i aktualizacją. 

 

 1. SolutonAS forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for nedlasting til Lisenstaker via internett eller lignende, istedenfor en fysisk utsendelse. Lisenstaker forplikter seg til å benytte den siste versjon av den leverte.  

Soluton AS zastrzega sobie prawo do udostępniania najnowszej wersji oprogramowania oraz jego poprawek poprzez zamieszczenie wersji do pobrania w Internecie lub w podobny sposób zamiast dostarczenia powyższych w wersji fizycznej. Licencjobiorca jest zobowiązany do używanie ostatniej dostępnej wersji oprogramowania. 

XI. Forbrukerkjøp/Sprzedaż konsumencka

Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4.  

For denne avtale gjelder norsk rett. 

Niniejszą umowę stosuję się z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej, patrz Ustawa z dnia 13 maja 1988 nr. 27 o sprzedaży § 4. Do niniejszej umowy zastosowanie znajduje prawo norweskie. 

google-site-verification: google8ee793acdbcf015e.html